Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

Универзитет „Св. Климент Охридски“ - Битола

Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип

Државен универзитет во Тетово

Универзитет за информатички технологии и науки „Свети Апостол Павле“ - Охрид


ФОН Универзитет - Скопје

ЈИЕ Универзитет - Тетово

University American College - Скопје

Универзитет за туризам и менаџмент - Скопје

Универзитет за аудиовизуелни уметности ЕСРА - Скопје

Европски Универзитет Република Македонија - Скопје

МИТ Универзитет - Скопје

Меѓународниот Универзитет „Г.Р.Державин“ - Свети Николе - Битола

Универзитет Евро Балкан - Скопје

International Balkan University - Скопје

Меѓународeн Универзитет - Струга

Бизнис академија Смилевски - Скопје


ИТ Академија Александрија - Скопје

Висока Професионална Установа за Бизнис Студии Евро Колеџ - Куманово

Висока школа за новинарство и за односи со јавноста - Скопје

Факултет за бизнис економија - Скопје


x