Контакт информации

E-mail: lj.tosev@ace.org.mk
Телефон: 02/3222-015
Адреса: Ул. Цицо Поповиќ бр.7-2/14, 1000, Скопје

За организацијата

Дејност

Обуки во различни области поврзани со земјоделство, заштита на човековата околина и рурален развој, организирање на конференци,семинари, работлници, планирањеи реализација на проекти, подршка на партнерства помеѓу домашни институци и со странски институци и организации,објавување на едукативни и научни материјали.

Партнерства

Федерација на фармерите на Р.М. Земјоделски институт-Скопје,Факултет за замјоделски науки и храна- Скопје, Факултет за храна и прехрамбени технологии од Тетово, Институт за земјоделство и риболовни истражувања ILVО од Белгија, ФАО,Универзитет за применети науки Хал Ван Ларенштај од Холандија и др

Човечки ресурси

Лупчо Тошев - Извршен директор, (Николчо Стоилковски - соработник на проекти и Наташа Огненоска – Администрација )

Материјални ресурси

Комплетно опремена канцеларија со опрема и мебел и возило

Коментари

x