Контакт информации

Веб: www.marketinggate.org
Телефон: 077/745-056
Адреса: Ул. Сава Ковачевиќ бр.47-1/30, 1000, Скопје

За организацијата

Дејност

Едукација и развој од областа на економијата, пред се од областа на маркетингот

Партнерства

Поголем број на НВО и правни субјекти од земјата и страство

Човечки ресурси

Снежана Ристевска- Јовановска –Претседател, ( повеќе од 200 члена со високо образование )

Материјални ресурси

Соодветен деловен простор и опрема

Коментари

x