Контакт информации

E-mail: ivica.mladenov@yahoo.com
Телефон: 075/220-181
Адреса: Ул. Осоговска бр.13, 1330, Крива, Паланка

За организацијата

Дејност

Дејности на други организации врз база на зачленување неспомнати на друго место

Човечки ресурси

Ивица Младенов - Претседател

Материјални ресурси

Веб страна www.horizont-mk.org

Коментари

x