Контакт информации

Веб: www.ngo.portal.eu | E-mail: dusko@4x4x4bm.org
Телефон: 2461-015 | Факс: 12
Адреса: Ул. Руди Чајавец 35/3, 1000, Скопје

За организацијата

Дејност

Заштита на животната средина ,промоција на туризмот и одржливиот развој

Партнерства

4x4x4 Балкански Мостови – во 5 Балкански земји; (БЕЛЛС) Балканско еко движење за лидери на одржливиот развој, Травел Фондацијата УК од Велика Британија, Енвиро Форум Брисел и Балканска мрежа за електронскии електричен отпад-еОдпад

Човечки ресурси

Душко Христов -Претседател, (5 основачи на организацијата, 4 постојано ангажирани лица, 29 пријатели и волонтери на организацијата и многу други експерти и посветени лица од областа на наведените област)

Материјални ресурси

Простор од 18м2 под закуп, 4 персонални комјутери, 1 лаптоп, 2 скенера, 1 печатар +1 печатарсо факс машина, 1 дигитален фотоапарат.

Коментари

x